nusakyti

nusakyti
1 nusakýti Š, NdŽ; Ser 1. tr., intr. nupasakoti, apsakyti: Ir Ona nusakė visa, ką mačiusi ir girdėjusi Vaižg. Viską nusakiáu, kaip buvo Krš. Nebeatamenu visko nusakýt kaip reikia Km. Anas pasaką gražiai nusãko Ml. Ir kaip jis visa nusako – ot kalbočius! Svn. Ans senesnis, ano paklausk, daug nusakýs Krš. Mūsų senutė nusakýdavai apie lažus LKKV164(Grz). Svietas jau buvo nusakęs, kad ligonas nė musų nebepasigynio[ja], o dėlto išgijo Šts. Nusãko kaip te buvęs Sv. Matai, anas nusakýt moka gerai: kad nusakis, tai, regis, tikrai te teip ir buvo Skdt. ^ Velnias nėr teip baisus, kaip nusãko Krd. | refl. tr., intr. NdŽ: Žmogus nusisakė visa savo bėdą nuo pradžios liki galui BsPII182. Žinai, boba: sustiko kitą tokią ir nusisãkė visa Sv. Kaip anas nusisãko, tai pas juos viso kalnai Ds. Nusisakaũ, kad dėl momos verkiu, bet ne dėl dainų Trgn. Nusisãkė eisiąs mokinties Vilniun Užp.perdedant nupasakoti: Gal ir nusãko, ale ir iš tikro geras jų arklys Trgn. Tu jau per daug nusakai: nei taip buvo, nei niek Ds. Ta Jonienė kad nusãko, tai nusãko, tik tu klausyk jos! Sml. Oi nusãko senis – virsti iš juoko Dbk. Melagius buvo žmogus, bet nusakyt tai mokėdavo LTR(Dkk).tr. K paskelbti. 2. tr. išreikšti, apibūdinti: Visa tai galima buvo dešimtim žodžių nusakyti . Petrui ėmė rodytis net įdomu, kaipgi tie žemaičiai šį ar tą dalyką nusako Vaižg. Tavo veiksmai nusako tavo vertę . Tam gražumui nusakyti jai trūko žodžių J.Balč. Kretingiškiuose ši mįslė – pilnas puodas mėsos, abu galu kiauru – nusako žiedą . Jeigu arklys buvo baltas, tai ir nusãko, koks jis buvo Pl. Baranauskas atskleidė sunkiai suvokiamus ir dar sunkiau nusakomus vidinius žmogaus ryšius su gamta . Koks gražumas to bernioko: čiupryna šviesi, kakta plati, nu, bet tokie dalykai nenusãkomi, reikia pačiai pamatyt Skrb. Ant jo didelės, mašinėle kirptos galvos kėpsojo sena, nenusakomos spalvos veltinė skrybėlė J.Avyž. Taip nusako, kad visi supranta Tsk. 3. tr. nurodyti, išdėstyti, paaiškinti: Paprastai liaudies pasakose veiksmo vieta nenurodoma arba nusakoma labai trumpai: „viename krašte“, „vienoje karalystėje“ . Stengiausi vieną kitą mažmožį tiksliau nusakyti J.Jabl. | Kaip nusakeĩ, teip ir gersiu [vaistus] Aln. Kirtis nusako kartais ir žodžio reikšmę KlbII6. Jis nusãko visa, kur kas padėta Slm. Anas man gerai nenusãkė, tai nežinau, kada pas jį nuvažiuot Ml. | Nusakomieji sakiniai dažniausiai žymi priežasties-padarinio santykius: pagrindinis dėmuo iškelia tam tikrą reiškinį, o šalutinis jį paaiškina, nusakydamas iš jo plaukiančius padarinius LKGIII836. Brūkšnį vartojame kartais ir nusakomajame sakinių sujungime dvitaškio vietoje J.Jabl. ^ Durnas durnam kelio nenusakis LTR(Rm).nustatyti: Gyventojai mokėjo tam tikrus papročio nusakytuosius mokesčius .intr. kalbėti, patarti: Tėvas teisingai nusãko, turi klausyti Krš. 4. tr. iš anksto pasakyti, numatyti: Nusakiaũ teisybę, ir stojosi taip J. Aš nusakiaũ, kad taip bus blogai, ir įvyko J. Buvo nusakę, kad pintuvės būs su trūbais, o kaip reik – nė kokių Šts. Orai pasikeitė greičiau, negu spėjo pilnatis pereiti į delčią, kaip ir buvo nusakęs šlubasis Doveikos piemuo .atspėti: Jagu man susės šeši, tai iš akių aš kaltąjį nusakýsiu Slm. 5. intr. klaidingai nupasakoti: Sakė sakė ir nusãkė Vj. Bobos kelio neklausk: sako sako – nusãko velniai žino kur KzR. Per kitus pasakysi, tai į šoną nusakýsi Prn. 6. intr. ką bloga pasakyti: Kodėl kiekvienas ant jos tep nusãko? Gs. 7. refl. suversti kaltę kitam: Vienas ant kito nusisãkė, o kalto nerasi Tvr. Jis išdaužė langą, bet nusisãkė Trgn. 8. refl. nusistatyti, pasižadėti: Aš nusisakiaũ, kad tylėsiu ir nė žodžio nesakysiu Skr. \ sakyti; antsisakyti; apsakyti; atsakyti; dasakyti; įsakyti; išsakyti; nusakyti; pasakyti; išpasakyti; papasakyti; pripasakyti; padsakyti; persakyti; prasakyti; prisakyti; razsakyti; susakyti; užsakyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • nusakyti — nusakýti vksm. Nusakýk šiõ žõdžio réikšmę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pur — pur̃ interj., pùr 1. kar (sukarkimui nusakyti): Gva gva pavasaris, manę tėvas nelesinęs, pur̃ (varnos balsas) Slk. 2. knarkimui nusakyti: Pur pur miegodamas puruoja, t. y. knarkia J. 3. birzgimui nusakyti: Motoras tik pur̃ pur̃ pur̃, žlegt,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šliukšt — šliùkšt interj. NdŽ; Kos122 1. DŽ, Ps išpylimo, išliejimo ar išbėrimo garsui nusakyti: Šliukšt ant ugnies taukus, o ugnis plykt plykterėjo J. Viralas karštas, tai šalto [v]andenio šliùkšt bliūdan, ir valgo Lel. Kojele kepšt, pienas šliùkšt:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švilpt — švìlpt interj. K.Būg, DŽ, NdŽ, švil̃pt K, NdŽ, KŽ, Pln 1. K, DŽ, NdŽ sušvilpimui nusakyti: Tik švìlpt par pirštus! Vkš. Švilpiau taip krūmuos, švil̃pt atsiliepė Nv. Policininkas švilpt [papūtė] švilpuką rš. Švilpt – sušvilpė garvežys rš. Po tam …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trinkt — trìnkt interj. K, KII16, KGr74, K.Būg, Rtr, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ triñkt NdŽ 1. Grž sutrinkėjimui, subildėjimui, sudundėjimui nusakyti: Kai užgirsi naktį trìnkt – sutrinksės, išeik atšlaimam Mlk. Tuo tarpu trinkt priemenės durys rš. 2. Skp… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šmakšt — 1 šmàkšt interj. KŽ, MS, Slnt; M 1. K, K.Būg, Š, DŽ, FrnW bast, durst, smigt (greitam, staigiam bedimui, dūrimui, smeigimui, įsmigimui nusakyti): Šmàkšt peilis įlindo į gilumą piršto, duonos J. Šmàkšt par ledą žuvį su duru J. Šmàkšt peiliu į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švyst — interj. DŽ, NdŽ, KŽ, švỹst NdŽ 1. DŽ1, PnmŽ, Jrb, Grž stipriam šviesos blykstelėjimui, švystelėjimui žymėti: Daboju, titai liepsna švyst OG460. Saulės spinduliai švyst ir įspindo Gr. Žvaigždelė švyst i nulėkė Aps. Švyst i apišvietė juos mašina… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užt — ùžt interj. 1. kartojant silpnam monotoniškam garsui nusakyti: Kai šieną pjauni, tai dalgė vis sako – ùžt ùžt ùžt, ir teip kožnam siūky Ds. Tik šniokščia par miežius ùžt ùžt [šernai] Bsg. 2. staigiam pylimui, liejimui nusakyti: Ùžt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vapt — 2 vapt interj. 1. staigim stipriam mauktelėjimui, nurijimui nusakyti: Vapt užsivertęs [degtinės stiklinę] išgėrė Grd. Vapt i nurijo Jrb. 2. staigiam mestelėjimui, užmetimui, užvertimui nusakyti: Vapt jupelę ir atvertė Nt. Vė[ja]s vapt numetė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vikst — vìkst interj. Jn(Kv) 1. NdŽ, DūnŽ mostelėjimui nusakyti: Šuo uodegą vìkst vikstelėjo DŽ. Šuns uodega vìkst KŽ. Vìkst [kregždė] uodegytę, vìkst tupėdama ant stulpo Grž. ^ Šuo šunį, šuo uodegą, uodega vìkst (juok. viens nuo kito siunčia, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”